НЕРАЗКАЗАНИ ИСТОРИИ ОТ МИНАЛОТО НА СОФИЯ

Книгата е резултат от дългогодишни проучвания на Александър Мирков на малко познати исторически събития, които се разиграват в София. Разглежданите събития и проблеми са изпъстрени както с позитивни моменти, така и с беди и нещастия. Информацията за много от тях е доста оскъдна, а по различни съображения съвременниците и днешните историци избягват да ги интерпретират. Затова амбицията на автора е да хвърли повече светлина върху отделни трагедии и проблемни развръзки, върху периодите на тежки кризи, в които изпадат столицата и нейното население. Отделено е подобаващо място и на бележити личности, свързани със столицата.

 

„Власт и идеология в ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.)“

Народност:  Българска
Автор: Зозан Тархан
ISBN: 978-619-176-205-7
Година: 2022
Корици: твърди
Страници: 361
Цена: 28  лв.

Настоящото проучване разглежда царската власт и идеология в Ранната новоасирийска империя (934-745 г. пр. Хр.). С оглед състоянието на изследванията към деншна дата, разработването на това изследване по темата е наложително и би било приносно за изследванията върху Древния Близък Изток и старата история като цяло.

Мотивите за необходимостта от този труд могат да бъдат обобщени по следния начин: 1) липсата на синтезно и детайлно проучване, което да проследи управленския период на асирийските владетели от ранната новоасирийска епоха в светлината на новите проучвания и публикувани извори; 2) наличието предимно на кратки исторически очерци, съсредоточени само върху някои основни събития от царуването на повечето владетели; 3) необходимостта от допълнително изследване върху идеологията в Ранната новоасирийска империя с цел разглеждането на разнообразните ѝ аспекти през различни ракурси и предложения за възможни решения на дискусионни въпроси; 4) липсата на и необходимостта от проучване, което съчетава в един цялостен текст въпросите за властта и за фактора, подпомагащ нейното реализиране – идеологията.

По отношение на методологията на работата е използван комплексен подход, съчетаващ филологическа работа с клинописни текстове, анализ на образни извори, привеждане на археологически данни за строителната дейност на царете по изграждането на съответните дворци и тяхното устройство. Този подход позволява реализирането на задълбочен исторически анализ по отношение управлението на владетелите (раздел III), а също и на културно-исторически анализ върху идеологията на царската власт (раздел IV).


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Валери Петров за себе си и другите за него“

Народност: Българска
Автор: Неда Станимирова-Крънзова
ISBN: 978-619-176-197-5
Година: 2021
Корици: меки
Страници: 226
Цена: 16 лв.

 

Изданието е реализирано с финансовата подкрепа
на Министерство на културата.

 

Неда Станимирова-Крънзова е известен публицист и киновед. Книгите ѝ за киноизкуството и личностите в него са издавани у нас и в чужбина. Отличавана е с награди от Съюза на българските филмови дейци за дейността си като автор и съставител документалист, а статиите ѝ в издания на БАН са високо ценени. Неда Станимирова-Крънзова говори за Валери Петров не само в монографиите си, но и в периодичния печат, където публикува рецензии за създаденото от поета като киносценарист.

В настоящата монография „Валери Петров за себе си и другите за него“ е разкрито нейното първо интервю с поета, публикувано през 1990 г., когато пада страхът от цензурата на отминалия период. Авторката разкрива сложността на последното десетилетие на XX век чрез текстове на интелектуалци като Блага Димитрова и Христо Ганев и чрез словото на самия Валери Петров пред членовете на творческите съюзи. Авторката рисува широкообхватна картина на сътвореното от поета като помества не само свои материали и интервюта с Валери Петров, но и извадки от статии на известни литературни критици и интервюта на журналисти с него.

„На тази книга аз съм донякъде автор, донякъде съставител, донякъде коментатор на казаното от поета и от другите за него. Истинският ѝ автор е самият Валери Петров – с подробните си разкази, въвеждащи ни в творческата му вселена.“

Неда Станимирова-Крънзова


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Домашното робство и робовладение в османска Румелия“

Народност: Българска
Автор: Олга Тодорова
ISBN: 978-619-176-195-1
Година: 2021
Корици: меки
Страници: 444
Цена: 30 лв.

Доц. д-р Олга Тодорова работи в Института за исторически изследвания на Българската академия на науките. Автор на монографиите „Православната църква и българите XV-XVIII век“ (АИ „Проф. Марин Дринов“, 1997) и „Жените от Централните Балкани през османската епоха (XV-XVII в.)“ (ИК „Гутенберг“, 2004), както и на няколко десетки студии и статии, посветени на разнородни проблеми от областта на социокултурната история на българските и балканските земи през периода на османското владичество.

Откъде произхождали хората, робували през османско време в предела на днешна България и най-близко прилежащите ѝ територии? Наистина ли, както често се внушава в популярната книжнина, българското присъствие в робските редици е било масово и постоянно? Променял ли се е етническият спектър на робите у нас в хода на османските столетия, как и защо? В каква степен етническата и расова принадлежност оказвали влияние върху съдбата на роба? Били ли са заробвани и мюсюлмани, а от друга страна – всички заробени християни ли са били помюсюлманчвани? Какво могат да разкажат историческите източници за статута, нормативен и реален, на различните категории домашни роби и робини и за механизмите, посредством които огромната част от тях се интегрирала в османския социум? Какви форми взимала робската съпротива? Доколко разпространено било робовладението сред провинциалното османско общество и дали робовладелците били само мюсюлмани? Имало ли е османското домашно робство свои близки европейски паралели? Кога и по какви причини от XIX в. насетне в българското публично говорене метафората „робство“ започва да се налага като обозначение на целия османски период от националната ни история?

Книгата предлага отговори на тези и много други въпроси въз основа на широк кръг изследвания и извори от различен жанр и произход, като важно място сред тях е отредено на османските архивни документи.


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Култура на (не)доверието в България. Антропологични перспективи“

Народност: Българска
Автор: Ана Лулева
ISBN: 978-619-176-190-6
Година: 2021
Корици: меки
Страници: 326
Цена: 17 лв.

Д-р Ана Лулева е доцент В Инстuтута  за етнологuя u фолклорuстuка с етнографскu музей nрu БАН u гост nреnодавател в ЮЗУ „Неофuт Puлскu“. Публuкува в областта на традuцuонната култура, етнологuята на соцuалuзма u nостсоцuалuзма, uзследванuя на nаметта u културното наследство, отношенuята  между nоловете, турuзма, гранuцuте (държавнu u етнокултурнu) u др. Тя е главен редактор на сn. Антроnологuя/ Anthropology. Journal for Sociocultural Anthropology.

 

Кнuгата „Култура на (не)доверuето в Българuя. Антроnологuчнu nерсnектuвu“ е не nросто uноватuвна uлu nрuносна. Пред нас е едuн серuозен u бuх казала, етаnен теоретuчен nрuнос в областта на uзследванuята на соцuалното доверuе. Яснuят антроnологuчен nрофuл на работата е гарантuран от характера на теренната работа. Отделнuте главu на кнuгата nроучват дuнамuката на соцuалното доверuе в разлuчнu u разнообразнu областu на соцuалнuя жuвот в Българuя nрез nоследнuте около сто годuнu от нейната uсторuя. Чuтателuте ще намерят ключ към разбuрането на много сложнu u болезненu въnросu за блuзкото мuнало на Българuя, за манталuтета на българuте, за скрuтuте механuзмu на соцuалното действuе като цяло. Теоретuчната ѝ uнформатuвност я nравu nодходящо четuво не само за ученu u nреnодавателu, но u за студентu u за nо-шuрокu кръгове от nублuка с uнтересu към технологuuте на соцuалнuя жuвот.

Проф. д.u.н. Мuлена Беновска-Събкова, ЮЗУ „Неофuт Puлскu“.

Монографuята nредлага едuн орuгuнален uзследователскu nоглед от антроnологuчна nерсnектuва към общественuте развuтuя u соцuалнuте отношенuя, към всекuдневнuя жuвот u оnuт в Българuя. Кнuгата е nрuнос към етнологuята на соцuалuзма u nостсоцuалuзма u значuтелно обогатява нейнuте uзследователскu nолета, nредставяйкu културата на доверuе u недоверuе като основен аналuтuчен ключ за uзследването на соцuалнuте отношенuя в разлuчнu uсторuческu сuтуацuu. Вярвам, че тя ще nредставлява uнтерес за сnецuалuстu uсторuцu, етнолозu, културолозu, както u за nо-шuрокu общественu средu. Забележuтелно богата в емnuрuчно отношенuе, кнuгата на Ана Лулева е u значuм теоретuчен nрuнос към теорuuте на соцuалното доверuе, към антроnологuята на соцuалuзма u nостсоцuалuзма u редuца другu.

Доц. д-р Иванка Петрова, ИЕФЕМ-БАН


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Архивът на Българския революционен централен комитет“

Народност: Българска
Автор: Крумка Шарова
ISBN: 978-619-176-183-8
Година: 2021
Корици: твърди
Страници: 614
Цена: 38 лв.

Книгата включва две от най-важните извороведски изследвания на един от най-добрите изследователи на Българското възраждане от близкото минало Крумка Шарова (1924-2006) – „Опит за реконструкция на незапазени писма на дейци на БРЦК от 1870-1872 г.“ и „Любен Каравелов и съдбата на архива на БРЦК. Слухове и факти“.

Реконструирането на загубената за поколенията кореспонденция от 1870-1872 г. въз основа на запазените в други документи откъслечни вторични данни бе новаторска стъпка в българската историческа наука, която позволи да се погледне в дълбочина на идейното развитие и институционалното формиране на най-радикалната българска политическа организация през XIX в. Студията е задължителен справочник за всеки изследовател на българското националнореволюционно движение.

Втората студия е посветена на не по-малко важния въпрос за съдбата на архива на БРЦК. Като проследява разпространяваните още от Възраждането в различни варианти слухове за предаването на архива на османските власти от Любен Каравелов, авторката доказва тяхната несъстоятелност и показва как една конспиративна теория, подета от политически противници или разочаровани съмишленици, може да повлияе популярната историческа памет и да продължава да присъства все още и в някои исторически изследвания.


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Никола Минков. Към новите поколения. Статии, речи, документи“

Народност: Българска
Автор: Никола Минков
ISBN: 978-619-176-186-9
Година: 2021
Корици: твърди
Страници: 530
Цена: 28 лв.

Никола Минков е една от онези личности, които влизат в обществения живот на страната към средата на 20-те години и слагат отпечатък с присъствието си не само в средите, в които основно се изявяват, но и в цялостното обществено развитие и идеен живот на България през следващото десетилетие и в началото на 40-те години.

Събитията от есента на 1944 г. не само прекъсват кариерата им, но и прекършват съдбата им, а присъдите от народния съд от началото на 1945 г. ги обричат на гибел, последвана от премълчаване и забрава.

Както често се случва в историята – личността изчезва от общественото поле, но и от общественото полезрение, губи се от обществената памет.

Но Никола Минков не е само един от многото незаслужено пренебрегвани български общественици от десетилетието 1934-1944 г., оставили значителен брой публикации, нито само един от 160-те депутати на натовареното с огромна историческа отговорност и съпроводено с трагична съдба XXV Обикновено народно събрание, нито пък само една многото жертви на народния съд. Няма нужда от някаква особена пледоария, за да бъде той изваден от забравата на миналото. Напротив, Никола Минков е личност, която може да послужи като център, около който да се конструира историята на съществена част от едно цяло поколение.


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Софийската община по време на войните за национално обединение (1912-1918)“

Народност: Българска
Автор: Александър Мирков
ISBN: 978-619-176-181-4
Година: 2021
Корици: меки
Страници: 160
Цена: 18 лв.

Книгата се издава с подкрепата на
програма „Култура“ на Столична община.

Александър Мирков е роден в София. Завършва СУ „Климент Охридски“, специалност „История“ и „Философия“. Доктор по история. Работи в Регионален исторически музей – София. Научните му интереси са насочени към политическата история на България, развитието на българското просветно дело и кооперативното движение в края на XIX – първите десетилетия на XX век. Обект на неговите изследвания е миналото на София. Автор е на 4 книги, публикува над 200 студии и статии в специализирани научни издания и периодичния печат.

Книгата е резултат от дългогодишния интерес на автора към историята на Столична община. В поредното си изследване той проследява общинската политика по време на войните за национално обединение през второто десетилетие на XX в. Това са години на изпитания, надежди и покруса, които изместват центъра на обществено-политическия живот. Цялото внимание се съсредоточава върху решаването на националната кауза и животът в София излиза извън рамките на обичайното битие. Общинското управление преживява сериозни изпитания и повратни моменти. Начело на общината се изреждат четирима кметове, които са представители на различни управляващи партии, но усилията им са насочени към просперитета на столичния град. Авторът се надява предлаганата монография да задоволи нарастващия интерес на читателската аудитория към темата.


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Христо Гандев. Житейски път и научно наследство“

Народност: Българска
Автор: Любомила Соленкова
ISBN: 978-619-176-181-4
Година: 2021
Корици: твърди
Страници: 426
Цена: 25 лв.

Любомила Соленкова (1976-2019) е родена в София. Завършва 22 СОУ „Георги Ст. Раковски“ (1994) и Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ (1999). Професионалният ѝ път започва в Националния исторически музей (2000-2002), след което за кратко работи като хоноруван преподавател по историография в ИФ на СУ. Под научното ръководство на доц. Елка Дроснева защитава дисертация (2008), посветена на живота и творчеството на проф. д-р Христо Гандев. През 2009 г. постъпва в Института за исторически изследвания на БАН, където през 2011 г. е избрана за главен асистент. Специализира в Карловия университет в Прага (2007), а през 2013-2014 печели постдокторантура към Университетския комплекс по хуманитаристика на СУ. В научните си трудове засяга широк кръг от проблеми: историография, културно-просветни институции и дейци, българо-чешки културни и научни връзки през XIX-XX в. и др.

Пред нас е трудът на един млад автор, който за съжаление не успя да го види отпечатан. В него е представен жизненият и научен път на изтъкнатия наш историк проф. Христо Гандев (1907-1987) – личност с европейско излъчване и признание, възлова фигура в българския академичен живот от 40-те до 80-те г. на XX в., със силно влияние върху няколко поколения учени. Професорът работи върху различни области на хуманитарното знание – не само българска, но и Обща история, етнография, изворознание и историография, и е един от онези, които утвърждават тези дисциплини в университетското образование. Любомила Соленкова е успяла да го открои в общото развитие на историческата ни наука и да анализира новите въпроси, трактовки и методи, които той лансира. Благодарение на използваната богата литература и разностранна изворова основа, в т. ч. и множество новоиздирени материали от архивохранилищата на България и Чехия, книгата представя убедително портрета както на ерудита, така и на човека Гандев с неговите грешки, съмнения, слабости и противоречия.

Чл.-кор. проф. дин Румяна Радкова


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.

„Мелник. Манастир „Св. Богородица Пантанаса“

Народност: Българска
Автор: д.и.н. Виолета Нешева, проф. (НАИМ-БАН)
ISBN: 978-619-176-179-1
Година: 2021
Корици: меки
Страници: 168
Цена: 42 лв.

Изданието е реализирано
с подкрепата на Министерство на културата.

Монография, в която въз основа на исторически източници и теренно археологическо проучване се разглежда един от емблематичните християнски паметници в Мелник – манастирът „Св. Богородица Пантанаса“, функционирал почти седем столетия, днес в руини. Той е от типа на частните аристократични монашески обители, построен от деспот Алексий Слав от българската царска династия на Асеневци, превърнал града  в столица на сепаратистичната си държава (1208 – 1230). Изследването е важен принос в изучаването на манастирското строителство и устройство в днешна България и на Балканите през Средните векове и на неговото развитие през Османската епоха и Възраждането, като същевременно добавя нови интригуващи щрихи в биографията на ктитора. При разкопките е установено е, че параклисът „Св. Троица“ извън манастирските стени е издигнат от българския велможа като владетелски мавзолей – „вечен дом“ за него и за семейството му. Във фамилна ктиторска гробница край апсидата му отвън са намерени тленни останки на четирима  покойници, които въз основа на информацията от извършеното обстойно интердисциплинарно проучване биха могли да се идентифицират според автора със самия деспот Слав, с втората му съпруга Петралифина и с неизвестни от историята синове от двата му брака, загинали и погребани едновременно вследствие екстремални причини. Книгата, богато илюстрирана, е предназначена за широк читателски кръг от професионалисти и любители на историята, археологията, архитектурата и изкуствознанието.


Поръчайте сега с атрактивна отстъпка чрез нашата контактна форма. На посочения линк ще откриете повече информация за нашите актуални намаления и отстъпки за вас.