„Република Македония в съвременната геополитика“

Автор: Войн Божинов
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-106-7
година: 2018
корици: меки
страници: 316
Цена: 15 лв.

Книгата предлага на вниманието на читателя опциите за бъдещото обществено-политическо развитие на Република Македония, пречупени през призмата на българските национални интереси. За по-голяма всеобхватност трудът се спира върху историята на Вардарска Македония през последните 70 години, разглеждайки установяването в областта на югославската власт, перипетиите пред Скопие по времето на Тито и след неговата смърт, обединаването на „македонската“ независимост и първите години от самостоятелния живот на югозападната ни съседка. Фокусът е насочен към геополитическото положение на младата държава, нейните отношения с Великите сили и със съседите и ролята, която следва да играе България в разплитенето на македонския въпрос, навлязъл в нова фаза. Авторът на монографията се надява, че представя трезв и реалистичен поглед върху съдбата на младата държава, който ще предизвика интереса на четящата публика.

„Годен за терористически акции“

Автор: Румен Евтимов
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-097-8
година: 2017
корици: меки
страници: 360
Цена: 18 лв.

Книгата е посветена на нелегалната Вътрешна Западнопокраинска Революционна Организация „ВЪРТОП“, действала през 20-те и 30-те години на миналия век, на обречената борба за освобождение на окупираните от Сърбия Западни покрайнини и възвръщането им в пределите на България.
Документалният разказ се основава изключително на достъпните източници от Централния държавен архив, Архива на МВР, Архива на ДС, Военноисторическия архив и др. Използвана е и информация, публикувана в българската и югославянската преса от онова време, както и литературни източници и монографии по темата.
Представени са обстоятелствата около възникването на организацията, нейната дейност, развитие на тактическите виждания и идейните противоборства, довели до разцеплението; взаимодействието с ВМРО на Иван Михайлов, отношенията с военните и полицейските власти, извършените акции „във вътрешността“, дадените жертви…
Отделни очерци са посветени на членовете на ЦК и ръководители на радикалната организация Иван Гьошев, Асен Николов и Крум Гопов, на белградския атентатор Любомир Янакиев и въртопците Владимир Станчев, Тодор Петров, Владимир Керавски, Никола Велков и Манол Йотов.
В приложение към книгата е представена оперативната разработка „Кобра“, водена от ДС през 1951-1957 г. срещу Крум Гопов, един от основателите и ръководителите на „Въртоп“. Разработката показва не само отношението на комунистическата власт към „бившите хора“ с национално-патриотични възгледи, но и технологиите и методите, използвани от службата. Публикувани са документи от досието, свързани с историята на националноосвободителната организация.

 

„Стари и нови поминъци в Пиринския край“

Автор: Соня Средкова
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-098-5
година: 2017
корици: меки
страници: 224
Цена: 14 лв.

Д-р Соня Средкова работи в секция „Етнология на социализма и постсоциализма“ в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН. Научните й интереси са насочени към проучване на всекидневната култура, градската култура, трудовите миграции, културно-историческото наследство, традициите и съвременните им измерения. Тя е автор на изследвания за бита и културата на гагаузите в България и българските преселници в Унгария и Молдова.
Изследването поставя в центъра на научния интерес темата за поминъците, която не е приоритет на етноложките проучвания днес. Книгата е опит за завръщане към познат регион, изследван през 80-те г. на XX век и отразява измененията във вида на селищата, инфраструктурата, старите и нови „работни позиции“ там, като се съпоставят селища със „затихващи“ поминъци  и демографско развитие с други, които активно използват своите ресурси.
Монографията е разделена на три части, в които последователно се коментират традиционните за граничния Пирински край поминъци и настъпилите в тях изменения по времето на социализма. Особено внимание се отделя на трудовите миграции и туризма, които доминират като нови „форми на поминък“ и оказват съществено влияние върху съвременната всекидневна култура. Проследена е връзката между миграциите и туризма като два взаимозапълващи се фактора за развитието на селищата и е загатнат регионалният им профил.

 

„Българските градски общини в Македония 1878-1903“

Автор: Росица Лельова
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-089-3
година: 2017
корици: меки
страници: 470
Цена: 25 лв.
Приложение: „Етнографическа карта на Македония“

Д-р Росица Райкова Лельова завършва история в СУ „Св. Климент Охридски“ и втора специалност журналистика. През 2003 г. защитава дисертация и получава докторска степен. От 2008 г. е научен сътрудник в Института за исторически изследвания към БАН, където работи и в момента. Член е на Македонския научен институт, гр. София. Научните й интереси са в областта на църковната история, националния въпрос и историята на институциите.
Настоящата книга си поставя за цел да запознае читателите в дълбочина със статута, същностната характеристика, компетенциите и дейността на българските градски общини в Македония в периода от Берлинския конгрес до Илинденско-Преображенското въстание. Те се очертават като най-масовите, легални, обществени институции, под ведомството на Екзархията, свързани с различни сфери от живота на българите във вилаетите – църковната, просветната и социалната. Акцент е поставен също върху отношенията на местните екзархийски органи с политическите фактори в Османската империя и реакцията им срещу чуждите пропаганди. Чрез многопластовата си дейност българските църковни общини заемат заслужено място на пазители на националната идентичност на българското население в Македония в условията на османската политическа власт.

„Изследвания в памет на порф. д-р Георги Бакалов (1943-2012)“

Съставител: Акад. Васил Гюзелев
Народност: българска
ISBN: 978-619-176-091-6
година: 2017
корици: меки
страници: 492
Цена: 20 лв.

Сборникът в памет на проф. Георги Бакалов, със съставител акад. Васил Гюзелев, съдържа в себе си статии от колеги и приятели на покойния професор – преподаватели от Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Настоящият сборник се издава за да се покаже огромната липса на проф. Георги Бакалов, както за любимата му Алма Матер – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, така и за цялата историческа и медиавистична колегия , а несъмнено и за българската общественост. Георги Бакалов така органично бе вплетен в техния пълнокръвен живот, че липсата му разкри голямата зейнала празнота, загубата на един прекрасен Учен и голям Човек, който наистина живя с проблемите на науката и университетското преподаване и на болезнено обичаната от него Родина. Именно на нея той завеща своето богато научно творчество в областта на византийската и средновековната българска история.
Настоящият сборник представя достойно  почитта на медиавистичната колегия към един от заслужилите й и достойни лидери, макар че не всички почитащи и скърбящи колеги и приятели на Георги Бакалов успяха да се включат в него.
Заради интересите и професионалната насоченост на покойния Георги Бакалов при изследването и преподаването на историята на Византия и средновековна България този сборник е структуриран в три основни дяла, а имено: I. Въведение с възпоменателен и библиографски характер; II. Студии и статии в областта на историческия и философския синтез; III. Изследвания върху конкретни теми с аналитичен характер.

„Из живота на европейските провинции на Османската империя през XV-XIX век. Сборник изследвания в памет на проф. д.и.н. Елена Грозданова“

Народност: българска
ISBN: 978-619-176-088-6
година: 2016
корици: меки
страници: 732
Цена: 25 лв.

Сборникът в памет на изтъкнатата българска османистка проф. д.и.н. Елена Грозданова (1941-2011) е плод на усилията на 19 учени историци и филолози, представители на водещи изследователски центрове и висши учебни заведения в България и чужбина.
Включените в тома студии и статии отпращат към разнообразни проблеми от сферата на социално-икономическата, демографската, политическата, религиозната и културната история на Балканите и Юго-Изсточна Европа, в т.ч. и на българските земи, през периода XV-XIX в., като много от изследванията засягат теми, разработвани от самата проф. Грозданова. Общ знаменател за материалите в сборника е стремежът на авторите да вкарат в научен оборот и интерпретират нови, неизползвани досега или малко познати и слабо експлоатирани източници – предимно, но не само османските архивни документи, с което засвидетелстват уважението си към историка и извороведа Елена Грозданова.

Съдържание:

„Басни, Поезия, Псалми“

Автор: Александра Фол
Народност: Българска
ISBN: 978-619-176-069-5
Година: 2016
Корици: твърди
Страници: 104
Цена: 100 лв.

В този колекционерски сборник са подбрани непубликувани басни от Николай Фол, както и авторска музика към тях, композирана от неговата внучка Александра Фол и нейни партитури. С много сетивност в изданието се преливат поетично слово и музика – нейни, на дядо й и други, които сама е подбрала. До факсимилетата на текстовете, музиката, басните и картините могат да се докоснат български и чуждестранни любители, тъй като изданието е двуезично. Тук читателят може да намери сведения за органа и за историческото място, където са реализирани записите с орган, както и биографии за хората, които стоят зад създаването на великолепното издание, вплело в себе си изкуството на словото, музиката и образа. Неразделна част от сборника са два та музикални диска с произведения на Антонин Дворжак, Чарлз Айвз, Ралф Вон Вилиамс, Морис Равел, Алфредо Казела, Франк Мартен и други. Книгата е с колекционерска стойност, тъй като е отпечатана в тираж от сто номерирани бройки, което прави всяка една от тях уникална.

„Пластично-изобразителното начало на гръцката архаика“

Цена: 18 лв.

Тази творба е посветена на най-значимите прояви на античната гръцка култура. По-общо тя засяга проблема за формообразуването като движещ принцип на всяка култура. Целта на творбата е да представи културата на антична Елада чрез анализ на създадените форми и способността им да надхвърлят времевите и пространствените граници на културния си контекст. Проблематизиран е комплексът от причини, които стоят в основата на продуктивността и многообразието на елинската култура, като едновременно с това е проследен и процесът на историческото й оформяне.

„Италия, България и Балканите (1870–1919)“

Цена: 10 лв.

Статиите представляват разширен вариант на доклади, изнесени на 23 и 24 септември 2011 г. в рамките на българо-италианския симпозиум „Италия, България и Балканите (1870–1919)“, чийто домакин бе Институтът за балканистика с Център по тракология (ИБЦТ) към БАН. Симпозиумът е част от програмата на двустранния проект за научно сътрудничество „България, Италия и Балканите (1870–2010)“, сключен за тригодишен период между ИБЦТ и Университета „Рома Тре“ по инициатива на Александър Костов и Франческо Гуида, които са и негови ръководители.
В сборника читателят ще може да научи непознати факти за връзките между българи и италианци още от времето на националните възраждания на двата народа. Ще открие нов прочит на известни събития от нашето минало, пречупени през призмата на чужденеца дипломат, юрист, журналист или пътешественик авантюрист. Ще срещне личности, за които дори не е и подозирал, че се числят сред строителите на съвременна България и нейните балкански съседи. Ще се преклони пред вещината и професионализма на българските дипломати, съумели да дадат точни преценки за ставащото на балканската шахматна дъска в началото на ХХ век. Ще се изненада от проблемите, вълнували седящите на студентските скамейки, от дързостта на взетите политически решения, от неумолимостта на историческите провали. Ще се замисли над самотата, тегнеща над твореца и владетеля. И най-сетне – ще се трогне и смирено ще склони глава пред самоотвержеността, ентусиазма и скромността на шепата италианци, отправили се към Сливница, за да помогнат на нас, българите.

„Неортодоксалният ислям в българските земи“

Автор: Невена Граматикова
Народност: българска
ISBN: 9789546171108
година: 2011
корици: меки
страници: 600
Цена: 25 лв.

Представяме на вашето внимание едно от малкото изчерпателни изследвания на алевийско-бекташийската общност и изповядваната в нея форма на исляма у нас, написана от български автор. Книгата представлява задълбочено изследване на произхода на неортодоксалния ислям, неговото разпространение в българските земи и култовите обекти, свързани с него, според вилайетнаметата на Демир баба и Отман баба.
Оставайки верни на мисията си, считаме че подобни изследвания са необходими в България, за да можем самите ние да разберем културата на населението в нашите земи.
Разбирането на културата, в днешно време е необходимо като обръщане както към себе си, така и към другия. Свидетели сме на междуетнически конфликти, породени от подценяването или неразбирането на вековни процеси. А нашата държава, макар и малка, събира множество различни етноси, които също е необходимо да бъдат разбрани в съвременното им битуване като днешна проява на процеси на натрупване на култури, процеси на асимилиране, на капсулиране, съхранение и взаимодействие.
Днес в общественото пространство намират място множество дебати, свързани с културата и културната политика, които, обаче, показват само една страна на културното поведение – в неговия краен продукт, било то кино, театър, визуални изкуства или дизайн. Те не показват реалните процеси на изграждане, създаване и трансформиране на формите на изказ в техния континуитет, които често дори в нашето съвременно общество водят до неосмислени, блуждаещи произведения, които не могат да устоят във времето и не могат да представят стойности без етикета на модерното. Защото в загубата на нишката на културната приемственост стои загубата на идентичността, а оттам и хаосът в съвременната личност и общество.
Надяваме се, че с настоящата книга ще допринесем за това читателите да опознаят една сравнително неголяма общност в България, която следва потока на живота, едновременно запазвайки традициите си и адаптирайки се към настоящето.
Авторката прави един сериозен опит да отговори на все още спорни в научните среди въпроси, свързани с алианите, а именно какви са техните исторически корени, каква е съдбата им и какви са измеренията на историческата и културната им памет в съвременността.