ГРАНИЦИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ – МИРА КЪНЕВА

Монографията представлява първото по рода си изследване на границите като фундаментален класификатор на глобалното пространство. Тя очертава своята концептуална рамка чрез историческо картографиране на научните проучвания на границите през призмата на основните теории на международните отношения. Разгледани са разнообразни понятия и типологии, като се проблематизират традиционни категории, свързани с границите, посредством етични дилеми относно офшоринга и аутсорсинга на суверенитет, сепаратизма и иредентизма, политиката на диаспората, национализма и миграциите, регионалното сътрудничество. Чрез инструментариума на международните режими са апробирани практически въпроси в контекста на две настоящи мащабни кризи – миграционната и пандемичната – с фокус върху биополитическите, биометричните и имунополитическите граници.

Мира Кънева е доктор по международно право и международни отношения и преподавател в Юридическия факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Стипендиант на френското правителство като гост-изследовател към Института по миграция и гражданство във Френския институт по международни отношения  в Париж, IFRI (2016 г.). Член на екипа по университетски изследователски проекти на теми, свързани с ЕС (мека сила, стратегията за сигурност, върховенството на правото), поляритета и мултилатерализма (участието на България в системата на ООН и други организации). Член на борда на директорите на Софийски форум за сигурност. Член на International Studies Association (ISA).

Мира Кънева е автор на множество публикации в сферите: теории на международните отношения, преговори и дипломация, сигурност и развитие, международна етика,  глобално управление и демокрация, идентичност.

***

Преди заглавната страница:

Монографичното изследване на Мира Кънева е амбициозно, оригинално и иновативно в българската наука за международните отношения. То извежда от традиционните фиксирани рамки на историческия, правния, институционалния и икономическия детерминизъм и ни изправя пред предизвикателствата на философското и мета-физичното осмисляне, като същевременно търси интердисциплинарни връзки с природно-физическите норми в духа на световните академични изследвания на локуса и нексуса на пространствено-времевия континуум в социалните и политическите науки. Авторката въвежда в една нова темпорално-пространствена реалност и пост-реалност на флуидни и конверсиращи граници, където самото понятие „граница“ се превръща в когнитивен феномен и предизвикателство за осмисляне при прехода от традиционализъм през модерност към пост-модерност и пост-истина.

Монографията е не само безспорен научен продукт в сферата на политическите науки и международните отношения, затова че предлага неконвенционален поглед към геополитиката, историята и теорията на международните отношения, но тя е и изкушаващо интелектуално предизвикателство за всеки, интересуващ се от тази материя.

доц. д-р Пламен Ралчев,

Университет за национално и световно стопанство

С обещанието да стане неизменна част от библиотеката на всеки, който се интересува от границите и техните политически измерения, книгата на д-р Кънева ни кани да поемем отговорност за етичното си отношение към всички онези, които са отхвърлени и определени като „Други“. Смелите заключения, богатата литературна основа и детайлната историография на „Границите в международните отношения – теоретични, нормативни и практически проблеми“ неминуемо ще допринесат за академичната репутация на тази важна и толкова навременна книга, сега и за в бъдеще.

проф. д-р Мария Бойкова Струбъл,

Западен университет на Колорадо

Издателски карета:

На втора страница:

© 2022 Мира Здравкова Кънева, автор

© 2022 Мария Бойкова Струбъл, автор на увод, научен редактор

© 2022 Даниела Денчева, дизайн на корица

На последна страница:

Научни рецензенти: проф. д-р Мария Стойчева, доц. д-р Пламен Ралчев

Редактор на издателството и коректор: Николай Тодоров

Предпечат: Даниела Денчева